Originalni HR softver iz Srbije

Kombinujući vlastite HR alate i za njih namenski kreiranu internet aplikaciju omogućili smo svojim korisnicima jedinstveno iskustvo naučno zasnovanog upravljanja ljudskim resursima

Totalassessment HR platforma predstavlja komforno i savremeno softversko rešenje za vođenje svih relevantnih HR projekata koji se baziraju na psihometrijskim procenama

Svakom od klijenata inicijalno obezbeđujemo predefinisane setove HR alata brižljivo razvijane za potrebe upravljanja ljudskim resursima. Njihova ekstenzivnost i raznovrsnost omogućava da, u najvećem broju slučajeva, uspešno realizujete zacrtane ciljeve.

Ipak, ukoliko Vaša kompanija zahteva specifičan i visoko specijalizovan pristup projektima iz oblasti ljudskih resursa te, u skladu s tim, posedujete sopstvene alate za procenu ljudstva, Totalassessment je spreman obezbedi njihovu implementaciju i eksploataciju u punom obimu, čineći tako vaše HR procese kompletnim i potpuno preciznim.

Organizaciona shema
Dosijei zaposlenih
Rezultati testiranja
Rezultati evaluacije
Zabeleške s intervjua
Prepisi komunikacije

Totalassessment HR platforma bazira se na veštačkoj inteligenciji i mašinskom učenju pretočenom u fino prepodešen ekspertni sistem koji usmerava svog korisnika kroz HR procese

Svi naši HR alati validirani su u nekliničkom kontekstu i dolaze sa odgovarajućim nacionalnim normama, čime predstavljaju psihološke merne instrumente u najužem smislu te reči. Samo odluke donete na osnovu takvih instrumenata mogu se smatrati pravičnim – objektivnim i verodostojnim.

Pored toga, sistem je koncipiran tako da u realnom vremenu, prateći određene obrazce odgovaranja, obavlja internu kontrolu pouzdanosti datih odgovora. Na ovaj način ukazuje na eventualne zloupotrebe od strane ispitanika i predupređuje neopravdanu favorizaciju.

Totalassessment HR platforma pruža potpunu fleksibilnost u radu svojim korisnicima kako bi kvalitet odluka proistekao iz njihovih akcija bio izdignut na najviši nivo

Iako naš ekspertni sistem predstavlja zaokruženu funkcionalnu celinu, softver koji ga pokreće omogućava brojne intervencije na nivou korisnika kako bi se optimalno prilagodio svakom klijentu.

Ove intervencije se odnose na kreiranje potpuno novih ili redefinisanje postojećih korisničkih elemenata u koje spadaju: demografski upitnici, profili zanimanja, baterije, modeli kompetenci, indikatori radnog učinka…

Korisničke elemente možete kreirati, uređivati i brisati samostalno, u skladu sa ovlašćenjima na sistemu.