Funkcionalnosti platforme

Osim ekspertize na polju psihometrijskih merenja, HR platforma obezbeđuje i prostor za pohranjivanje, sistematizaciju i manipulaciju svim relevantnim podacima o zaposlenima i kandidatima

Totalassessment platforma vam omogućava kreiranje i čuvanje digitalizovanih biografija kandidata i zaposlenih, kao i pretragu koja se može vršiti po velikom broju kriterijuma

Ovaj odeljak sadrži osnovne podatke o osobi koje mogu biti pribavljene na različite načine: direktnim unosom od strane ovlašćenog HR službenika, tokom procesa prijave na konkurs ili tokom samog testiranja. Najjednostavniji i najbrži način je kreiranje demografskih upitnika koje kandidati popunjavaju tokom procesa testiranja. Iz obuhvatne banke pitanja, potrebno je samo odabrati ona koja su od praktičnog interesa za vas.

Osim podataka o ličnosti, koje obezbeđuje sama osoba, u sklopu dosijea čuvaju se i podaci koji se odnose na procene potencijala i evaluacije, kao i zabeleške sa intervjua i druge napomene. Takođe, dosije omogućava i direktan pristup arhivi svih obavljenih prepiski tj. razmenjenih poruka preko HR platforme.

Totalassessment platforma vam omogućava unos kompanijske strukture: pripremite podatke u excel formatu ili ih jednostavno preuzmite iz softvera koje koristite i jednim klikom unesite u samu HR platformu. 

Stranica sa organizacionom shemom pruža precizan uvid u strukturu zaposlenih: njihov broj, poziciju, pripadnost sektoru, kao i međuodnose. Bilo da planirate evaluaciju zaposlenih ili sprovodite istraživanja iz domena organizacione klime, prethodna priprema organizacione strukture skratiće proceduru upućivanja pozivnica za procenu. Sistem sam vodi računa o tome koliko pozivnica treba da uputi, kom zaposlenom, kao i o tome ko će biti predmet njegove procene. Na vama je samo da izaberete odgovarajući merni instrument od nekoliko ponuđenih, kao i period na koji se evaluacija odnosi.

Kada je to potrebno, npr. prilikom ispitivanja javnog mnenja, sistem može anonimizovati pozivnice, kako bi zaposleni odgovarali bez straha od kompromitacije.

Kartice sa zaposlenima lako se ažuriraju u svakom trenutku njihovim brisanjem, dodavanjem, izmenom podataka, promenom nadređenog ili podređenih i sl.

Totalassessment platforma vam mogućnost organizacije i arhiviranja projekata po principu fascikla

Sve konkurse koji se raspisuju unutar neke kompanije moguće je sistematizovati po nekoliko osnova – npr. vremenskom okviru za konkurse koji se provode ciklično ili prema poziciji koju je potrebno popuniti. Sumarna tabela sa konkursima objedinjuje popis svih aktivnih konkursa u datom trenutkum, pružajući osnovne informacije samom konkursu, kao i njegovu bazičnu statistiku (npr. broj poslati pozivnica za testiranja, broj uspešno realizovanih polaganja itd.).

Ova stranica obezbeđuje i direktan pristup tabeli sa rezultatima i preporukama sistema za odabir užeg kruga kandidata.

Takođe, konkurse koji su istekli moguće je brisati ili arhivirati i čuvati. 

Totalassessment platforma vam obezbeđuje uvid u tok testiranja u realnom vremenu

Korisnici naloga na HR platformi mogu da prate realizaciju samog procesa testiranja preko upravljačke table. Tabla pruža uvid u status svake pozivnice (poslata, pročitanaotvorena, otpočeta, u toku,  završena) kako biste mogli blagovremeno da intervenišete slanjem podsetnika ili ponovnim prosleđivanjem pozivnice u slučaju da je došlo do greške prilikom isporučivanja. 

Sistem je dizajniran u vidu dualnog kanala obeveštavanja kandidata / zaposlenog o postojećoj pozivnici, putem email i SMS poruke, što smanjuje mogućnost njenog propuštanja na minimum.

Automatizovanost

Procesa i procedura kojima rukovodi veštačka inteligencija ekspertnog sistema

Dostupnost

Podataka koji se pohranjuju u cloud sistemu sa bilo kog mesta u bilo koje vreme

Fleksibilnost

Svih koraka koju omogućuju fina ručna podešavanja svake od stavki u sistemu

Višejezičnost

Korisičkog interfejsa, testovnog materijala i narativnih izveštaja za potrebe multinacionalnih kompanija

Modularnost

Delova sistema radi postizanja optimalne kombinacije funkcionalnosti potrebnih za odvijanje HR procesa

Zaštićenost

Svih vaših podataka u skladu sa GDPR regulativom i lokalnim zakonodavstvom

Optimizovanost

Aplikacije radi omogućavanja prikaza na svim vrstama desk i mobilnih uređaja

Responzivnost

Tehničke podrške i pružanje pomoći tokom implementacije i ekspoloatacije HR alata