Funkcionalnosti platforme

Svojim klijentima nudimo napredan informacioni sistem u oblasti HR, koji osim ekspertize na polju psihometrijskih merenja, ujedno obezbeđuje i prostor za pohranjivanje, sistematizaciju i manipulaciju svim relevantnim podacima o ljudima

Totalassessment platforma Vam omogućava kreiranje i čuvanje digitalizovanih biografija kandidata i zaposlenih, kao i pretragu koja se može vršiti po velikom broju kriterijuma

Ovaj odeljak sadrži osnovne podatke o osobi koje mogu biti pribavljene na različite načine: direktnim unosom od strane ovlašćenog HR službenika ili tokom procesa prijave na konkurs, odnosno samog čina testiranja. Pribavljanje novih podataka vrši se posredstvom demografskih upitnika koji mogu postojati u sklopu aplikacionog formulara ili kao deo testovne baterije. Iz obuhvatne banke pitanja, klijent fakultativno odabire ona koja su od praktičnog interesa za njega.

Osim podataka o ličnosti, koje obezbeđuje sama osoba, u sklopu dosijea čuvaju se i podaci koji se odnose na procene potencijala i evaluacije, kao i zabeleške sa intervjua i druge napomene. Takođe, dosije omogućava i direktan pristup arhivi svih obavljenih prepiski tj. razmenjenih poruka između sistema i osobe.

Funkcionalnost korisničkih uloga omogućava brižljivu kontrolu mogućnosti pristupa podacima različitog nivoa poverljivosti, što pruža okvir za provođenje GDPR i drugih zakonskih regulativa iz domena.

Totalassessment platforma Vam omogućava hijerarhijski unos svih zaposlenih u jednoj kompaniji, kao i podelu na relevantne sektore

Stranica sa organizacionom shemom pruža precizan uvid u strukturu zaposlenih: njihov broj, poziciju, pripadnost sektoru, kao i međuodnose. Bilo da planirate evaluaciju zaposlenih po metodu 360°, 270°, 180°, 90° ili sprovodite istraživanja iz domena organizacione klime, prethodna priprema organizacione sheme skratiće proceduru upućivanja pozivnica svim ili odabranim zaposlenima kroz svega nekoliko klikova. Sistem sam vodi računa o tome koliko pozivnica treba da uputi, kom zaposlenom, kao i o tome ko će biti predmet njegove procene. Na klijentu je samo da izabere odgovarajući merni instrument od nekoliko ponuđenih, kao i period na koji se evaluacija odnosi.

Kada je to potrebno, npr. prilikom ispitivanja javnog mnenja, sistem može anonimizovati pozivnice, kako bi zaposleni odgovarali bez straha od kompromitacije.

Kartice sa zaposlenima lako se ažuriraju u svakom trenutku njihovim brisanjem, dodavanjem, izmenom podataka, promenom nadređenog ili podređenih i tome sl.

Totalassessment platforma, radi veće preglednosti, nudi Vam mogućnost organizacije i arhiviranja projekata po principu fascikla

Sve konkurse koji se raspisuju unutar neke kompanije moguće je sistematizovati po nekoliko osnova – npr. vremenskom okviru za konkurse koji se provode ciklično ili prema poziciji koju je potrebno popuniti. Sumarna tabela sa konkursima objedinjuje popis svih aktivnih konkursa u datom trenutkum, pružajući osnovne informacije samom konkursu, kao i njegovu bazičnu statistiku (npr. broj poslati pozivnica za testiranja, broj uspešno realizovanih polaganja itd.).

Ova stranica obezbeđuje i direktan pristup tabeli sa rezultatima i preporukama sistema za odabir užeg kruga kandidata.

Takođe, konkurse koji su istekli moguće je arhivirati, radije nego trajno obrisati.

Totalassessment platforma Vam obezbeđuje uvid u tok testiranja u realnom vremenu

Licu ovlašćenom ispred kompanije (bilo da je reč o administratoru, psihologu ili tehničkom pomoćniku) dostupna je tabela sa podacima koji govore o procentu realizacije testiranja unutar odgovarajućeg HR projekta u odnosu na neku vremensku tačku. Tabela pruža uvid u status svake pojedinačne pozivnice koji može biti: poslato, pristupljeno, otpočeto, u tokuzavršeno kako bi mogli blagovremeno intervenisati slanjem podsetnika ili njenim ponovnim prosleđivanjem u slučaju da je došlo do greške prilikom isporučivanja. 

Sistem je dizajniran u vidu dualnog kanala obeveštavanja kandidata / zaposlenog o postojećoj pozivnici, putem email i SMS poruke, što smanjuje mogućnost njenog propuštanja na minimum.

Automatizovanost

Procesa i procedura kojima rukovodi veštačka inteligencija ekspertnog sistema

Dostupnost

Podataka koji se pohranjuju u cloud sistemu sa bilo kog mesta u bilo koje vreme

Fleksibilnost

Svih koraka koju omogućuju fina ručna podešavanja svake od stavki u sistemu

Višejezičnost

Korisičkog interfejsa, testovnog materijala i narativnih izveštaja za potrebe multinacionalnih kompanija

Modularnost

Delova sistema radi postizanja optimalne kombinacije funkcionalnosti potrebnih za odvijanje HR procesa

Zaštićenost

Svih vaših podataka u skladu sa GDPR regulativom i lokalnim zakonodavstvom

Optimizovanost

Aplikacije radi omogućavanja prikaza na svim vrstama desk i mobilnih uređaja

Responzivnost

Tehničke podrške i pružanje pomoći tokom implementacije i ekspoloatacije HR alata