01 HR Platforma

Autori testova su vodeći stručnjaci u Srbiji iz oblasti psihometrije, statistike i psihologije individualnih razlika. Svi su predavači na Odeljenju za psihologiju, u okviru Filozofskog fakulteta u Beogradu, sa više od 30 godina iskustva u kreiranju testova i objavljivanju radova u domaćim i stranim stručnim časopisima.

Platforma je veoma intuitivna i jednostavna za upotrebu. Na njoj se nalazi i detaljno uputstvo. Nakon što dobijete probni nalog i isprobate platformu, sami odlučujete o tome da li Vam je obuka potrebna ili ne. U svakom slučaju, ona je sastavni deo ugovaranja i ne naplaćuje se.
Obuka se sastoji iz dva dela. U prvom delu je potrebno da se obučite za korišćenje funkcionalnosti platforme, ukoliko nakon probnog naloga i samostalnog isprobavanja mislite da Vam je takva obuka potrebna. Drugi deo obuke sastoji se u predstavljanju psihometrijskih alata (testova i izveštaja), njihove upotrebe i tumačenja rezultata testiranja. Obuka se ne naplaćuje dodatno i sastavni je deo ugovaranja.

Jednom kada dobijete svoje naloge na platformi, potpuno samostalno upravljate Vašim nalozima. Naravno, tu smo za sva tehnička pitanja i asistenciju, ukoliko ona bude bila potrebna.

02 Testovi i baterije

Platforma sadrži opis svih integrisanih testova pa se direktno možete upoznati sa njihovim karakteristikama, najčešćim primenama, primerima pitanja i izgledom testa. Uz svaki test navedeno je i okvirno vreme popunjavanja, pa možete uskladiti odabir baterije testova i sa vremenskim ograničenjima. Takođe, uvek smo tu za svaku vašu nedoumicu ili pitanje. Na ovom sajtu takođe možete da nađete dodatne informacije, a možete nas jednostavno pozvati ili nam pisati, a mi ćemo vam poslati sve informacije koje su vam neophodne.

Kada se upoznate sa testovima, samostalno ili uz našu pomoć, možete odabrati najadekvatnije za projekat na kom radite. Platforma integriše veliki broj testova kognitivnih spsoobnosti, nekoliko testova ličnosti, profesionalnih interesovanja, vrednosti, te upitnike o stilu rešavanja konflikata i tipu liderstva. Ukoliko niste sigurni koje testove treba da koristite, mi ćemo kreirati bateriju testova za vas, na osnovu informacija o radnom mestu, vremenskim ograničenjima i drugim specifičnostima. Većina korisnika naše platforme koristi četiri testa kognitivnih pososbnosti (verbalni, numerički, spacijalni, pažnja) i test ličnosti, a u zavisnosti od razloga procene, i vrednosti i interesovanja. Ukoliko želite da procenite liderski stil, predlažemo upitnik o liderskom stilu.

Baterija testova je skup testova koje ćete koristiti za procenu kandidata i obično se sastoji od više različitih testova. Svaka baterija bi trebalo da ima, najmanje nekoliko testova kognitivinih sposobnosti (verbalni, numerički, pažnja, spacijalni), u zavisnosti od zahteva radnog mesta, i test ličnosti. Kombinacija rezultata sa ove dve grupe testova je najbolji prediktor ponašanja ljudi na radnom mestu. Po potrebi, možete dodati i druge testove.

Ono što u najvećoj meri razlikuje „prave“ psihološke testove od ostalih testova jeste njihova standardizacija. Psihološki test se primenjuje na velikom i reprezentativnom uzorku ispitanika kako bi se izradile norme testa, na osnovu kojih se rezultat svakog pojedičanog kandidata poredi sa rezultatima ostalih ispitanika koji pripadaju istoj populaciji (isti pol, uzrast, obrazovanje..). Rezultat na psihološkom testu (sirovi skor) nema značenje sve dok se ne uporedi sa rezultatima drugih ispitanika iz iste populacije. Upoređivanje se radi uz pomoć normi koje su kreirane za test, te tako možemo da kažemo da je osoba postigla rezultat viši (ili niži) od određenog procenta populacije. Svi naši testovi standardizovani su za populaciju ispitanika u Srbiji.
Naši testovi kognitivnih sposobnosti su veoma kratki (nekoliko minuta), čime je mogućnost dobijanja pomoći smanjena na minimum. Svaki test ima veliku bazu pitanja koja se pojavljuju slučajnim redosledom, tako da kandidati ne mogu unapred da znaju koja ih pitanja na testu očekuju ( u slučaju da su stupili u kontakt sa nekim ko je testove već rešavao). Neki testovi kognitivnih spsoobnoti jednostavno nisu omogućeni za korišćenje u testiranju od kuće, ali oni koji jesu, imaju drugačije norme ukoliko se testiranje radi od kuće, u odnosu na testiranje u testnom centru (u opisu testova na platformi, istaknuto je koji se koristi od kuće, a koji u testnom centru).

HR platform dostupna je u potpunosti na dva jezika: srpski i engleski. U izradi su testovi i izveštaji na hrvatskom i slovenačkom jeziku. Ukoliko želite dostupnost na nekom od drugih jezika, spremni smo da radimo na tome, zajedno sa Vama.

Ako ste do sada koristili neki Vaš test i želite da nastavite da ga koristite, stojimo Vam na usluzi! Platforma u ovom trenutku ne omogućava da sami unosite svoje testove, ali to možemo uvek da uradimo za Vas! Potrebno je samo da nam date najvažnije informacije (vrsta testa, način ocenjivanja, način prikazivanja rezultata) i test ćemo implementirati na Vaše naloge, na način da najviše odgovara Vašim potrebama.

03 Kompetence

U HR platformu integrisan je TA7 model kompetenci koji se sastoji iz 7 opštih kompetenci. U okviru svake od njih, postoje određene podkompetence, što znači da na osnovu testova ličnosti i sposobnosti možemo napraviti procenu svake od preko 30 podkompetenci u modelu. Po potrebi možemo integrisati i Vaš model kompetenci u našu platformu, a mi ćemo mapirati Vaše kompetence na naše testove ličnosti i sposobnosti. Naš stručni tim će uraditi to u saradnji sa Vama. Odabrani ili integrisani model kompetenci se dalje može koristiti za selekciju, razvoj kadra, upravljanje talentima, godišnje evaluacije itd.

Najveći koeficijent validnosti u predikciji uspešnosti na poslu dobije se kombinacijom mera inteligencije, tj. kognitivnih sposobnosti i mera ličnosti. Kako su testovi ličnosti umereno dobar prediktor uspešnosti na poslu, tj. nisu bolji od testova sposobnosti, najbolje je rezultate testova sposobnosti nadopuniti merama ličnosti, a sa ciljem unapređenja predikcije uspešnosti na poslu. Ovim načinom izbegavaju se zamke pristrasnosti kada se odabir kandidata vrši samo na osnovu radne biografije i intervjua. Međutim, nipošto ne treba zanemariti ni značaj intervjua (pri čemu intervjuer sebe koristi kao merni instrument) jer se njime sopstveno iskustvo u radu sa ljudima i sa ljudima generalno, dodaje finalnoj proceni.

04 Rezultati i izveštaji

Rezultati testiranja i izveštaji su dostupni u realnom vremenu – odmah nakon što je kandidat završio testiranje i dao saglasnost za prosleđivanje odgovora naručiocu testiranja.

Na našoj platformi dostupne su Vam informacije o svakom testu sa metrijskim karakteristikama, svrhom, načinom primene i normama rezultata. Ako Vam je to previše, rezultati testiranja detaljno su opisani u narativnim izveštajima. Ako ste i dalje nesigurni, možete se obratiti našim psiholozima koji će Vam rado asistirati u proceni na osnovu rezultata testiranja.

05 Pravni okvir i regulativa

HR platforma je u potpunosti prilagođena Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti i GDPR-u. Ona omogućava da se kandidat, pre testiranja, upozna sa osnovnim obavezama i dužnostima koje proizilaze iz ovog zakona, kao i da da saglasnost za testiranje. Ukoliko kandidat ne da saglasnost za testiranje, testiranje neće biti omogućeno. Pristup podacima o kandidatu imaju lica koja su ovlašćena za to, a kandidat je pre testiranja upoznat sa svim detaljima: podaci koji se prikupljaju, svrha prikupljanja podataka, vreme čuvanja podataka, odgovorna lica za čuvanje podataka…

Svi podaci o nekom kandidatu u našem sistemu čuvaju se u bazama šifrovani ili zaštićeni sistemom dvostrukih ključeva, te kao takvi fizički ne postoje na serveru odakle bi se eventualno mogli preuzeti kao gotovi dokumenti. Njihovo generisanje odvija se dinamički, po zahtevu ulogovanog korisnika, a jedini način da neovlašćeno lice dođe u posed istih jeste zloupotreba Vaših korisničkih podataka ili krađa preuzetog materijala sa perosnalnog računara.

To zavisi od Vas. Kandidati nemaju mogućnost pristupa rezultatima testiranja na platformi, te je Vaša odluka na koji način i kako ćete kandidatima dati povratnu informaciju o rezultatima testiranja.
Po Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, vlasnici rezultata testiranja su kandidati. Oni odlučuju o tome kako će se ti podaci koristiti. Takođe, oni imaju pravo na povratnu informaciju o rezultatima testiranja, kao i na razjašnjenje rezultata, ukoliko im generisani izveštaji nisu jasni.

06 Tehnički zahtevi i uslovi

Da biste neometao prstupili platformi, najbolje je da koristite web pregledače najnovije generacije, kao i ekran rezolucije ne manje od 1280px u širini.
Ne, testiranje je omogućeno samo preko računara. Korisnici naloga mogu da pristupe platformi i sa drugih uređaja, kako bi se informisali o napretku kandidata u testiranju ili pristupili rezultatima testiranja, ali je za testiranje obavezno korišćenje računara, bilo desktop računara ili lap topova.
Broj istovremenih testiranja je neograničen. Serveri koje koristimo su takvi da povećavaju svoje kapacitete kako se povećava broj istovremenih testiranja.